ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιφερειακή Οδός & Βενιζέλου,
3ος όροφος
47100 Άρτα
Τηλ.: +30 26810 75037
Fax: +30 26810 75037
Ε-mail: ergo-tek@ergo-tek.gr

Η εταιρία ΕΡΓΟ-ΤΕΚ Ο.Ε δραστηριοποιείται στον τομέα της Κατασκευής και ∆ιαχείρισης ∆ημόσιων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων Υποδομής, Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Αναπλάσεων Εξωτερικών Χώρων & Εργασιών Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων.

Βασική αρχή και δέσμευση αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας που συμμορφώνονται πλήρως με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η ∆ιοίκηση της εταιρείας:

>Έχει υιοθετήσει Σύστημα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της, καθώς και την ικανοποίηση των πελατών της.

>Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των ∆ιεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π).

>Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ∆Π από την Ανώτατη ∆ιοίκηση της εταιρίας.

>Προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.

>Αναγνωρίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την λειτουργία της, εντοπίζει τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και λαμβάνει μέτρα διαχείρισης.

>Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρίας.

>Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.

>∆ιατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

>Παραδίδει τα έργα σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους όρους των συμβάσεων.

>Εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής ολοκλήρωση του έργου.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της υψηλής αξιοπιστίας της, σε ότι αφορά την ποιότητα και τον χρόνο περαίωσης των έργων, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές.